Kjulatempot

2016 anordnade Team Sméstan CK ett tempolopp

Resultatlista: Resultatlista Kjulatempot 20160820
PM:
pm kjulatempot 2016 
Startlista: 
Startlista kjulatempot 2016
Inbjudan: Inbjudan till Kjulatempot 2016